x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników.
Kategoria: Pranie pieniędzy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 37 / 40
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-04
Data zakończenia: 2017-09-04
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD) .

Interpretacja __ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

(UE) 2015/847, w szczególności w zakresie realizacji jej przepisów  przy wpłatach gotówkowych.

4 Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim.

Ocena ryzyka w kontekście IV Dyrektywy AML. Przykłady matryc  ryzyka w kontekście kilku ich poziomów (niskie, średnie, wysokie,  nieakceptowalne)

 

5 Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML.

 

6. Obowiązki jednostki w obliczu nowych przepisów , zakres wdrożenia instrukcji:

• Obowiązki rejestracyjne:

- obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,

- obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,

- obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

- obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

• Obowiązki analityczne:

- obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,

• Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

- obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,

- obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,

- obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,

- obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,

 

7. Beneficjent rzeczywisty- zmiany i nowe obowiązki jednostki. Omówienie tematu, również w zakresie dostępu do rejestrów i baz centralnych. Omówienie tematu i przekazane wskazówek dotyczących badania struktury udziałów w przypadkach różnych form organizacyjnych (od spółek z o o, po fundacje i fundusze). Wskazanie praktycznych rozwiązań.

 

8. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).  Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP) w IV  Dyrektywie AML - zmiany i nowe obowiązki. Jak poradzić sobie z  przepisem nakładającym obowiązki ustawowe w zakresie poszerzonym - PEP  krajowy.

 

9. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polityka sankcji w kontekście nowych przepisów IV Dyrektywy.

 

10. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

• zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,

• zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

 

11. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Tomasz Gzela

Prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki.

 


 

Termin i miejsce:

04.09.2017 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala nr 25 (parter)

Śląski Oddział KIDP 

pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2730

do dnia 31 sierpnia 2017 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php?id_kat=&id_k=&p=1

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x