Szczegóły szkolenia / imprezy

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2018 ROKU - najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 118 / 120
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-27
Data zakończenia: 2018-03-27
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
10 stycznia 2018 roku.

2. Elektronizacja akt osobowych pracowników.

3. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.

4. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.

5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.

6. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.

7. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
w związku z przepisami RODO.

8. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.

9. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.

10. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.

11. Projektowane zmiany w zakresie wystawiania świadectw pracy.

12. Wysokość odpisu podstawowego na zfśs.

13. Zwolnienie od podatku świadczeń z funduszu.

14. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych z funduszu.

15. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych ze środków obrotowych.

16. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

17. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

18. Opieka nad dzieckiem udzielana godzinowo przy zmianie wymiaru czasu pracy.

19. Nowe zasady ochrony przedemerytalnej obowiązujące od 1 października 2017 roku, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

20. Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21. Nowa stawka godzinowa przy umowach zlecenia.

22. Dopuszczalność opisowego ustalania wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.

23. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.

24. Święto wypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku i jego wpływ na obniżenie wymiaru czasu pracy.

25. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.

26. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

27. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

28. Wynagrodzenie miesięczne i godzinowe przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy.

29. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.

30. Rozliczanie czasu pracy w pierwszej połowie 2018 roku.

31. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.

32. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.

33. Urlop osoby niepełnosprawnej przy ponownym otrzymaniu stopnia niepełnosprawności.

34. Czy komornikowi należy przekazać informację o numerze konta pracownika?

35. Praca o dotychczasowego pracodawcy podczas orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby.

36. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.

37. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

38. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.

39. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.

40. Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego.

41. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.

42. Dopuszczalność wyłączenia części roku z planów urlopowych oraz narzucenie terminu wykorzystania urlopu zaległego.

43. Konieczność wskazywania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryterium doboru pracowników do zwolnienia.

44. Czy umowy o zakazie konkurencji przechodzą za pracownikiem przechodzącym w trybie art. 23(1) kodeksu pracy?

45. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.

46. Pytania i odpowiedzi.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
Trener: Przemysław PogółdekTermin i miejsce:

27.03.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3069


do dnia 22 marca 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x