Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie odwołane - NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE OD 01.01.2018 r. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 45
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-07
Data zakończenia: 2018-03-07
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca wPolsce

a) dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

b) ruch bezwizowy cudzoziemców
c) warunki wjazdu cudzoziemców nateren Rzeczpospolitej Polskiej:
- obywatele państw sąsiadujących (Ukraina, Rosja, Białoruś)

- obywatele pozostałych państw trzecich

d) wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia

e) pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy

f) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia napobyt czasowy

g) nowelizacja przepisów dotyczących cudzoziemców - uzyskanie jednego zezwolenia na pobyt i pracę
h) informacje o wizach „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy)

i) wizy jednolite (Schengen ) i krajowe

j) koszty legalizacji wjazdu i pobytu

2. Świadczenie pracy przez obywatela UE

a) praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii

b) uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych winnych krajach Unii

3. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2018 r.

a) zarejestrowanie w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka

b) praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady

c) możliwe powody odmów wydawania pozwoleń na pracę krótkoterminową oraz sezonową


4. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2018 r.

a) przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

b) warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka

c) zawody, wwykonywaniu którychcudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
d) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia napracę ipobyt cudzoziemca

e) zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia

f) elektroniczne zezwolenie na pracę

5.Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
a) umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
b) zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
c) obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie

d) obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy

6. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

7. Delegowanie pracownika do pracy w Polsce

a) zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców

b) obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy
c) obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
d) ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców

e) działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza

8.Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje

a) dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców

b) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców

c) ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

d) pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę

9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

a) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

b) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)

c) Miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji

d) Opodatkowanie pracowników najemnych

e) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

f) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu

g) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

10. Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 01.01.2018 r.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Anna Stokłosa

Radca prawny. Specjalista prawa pracy i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.Termin i miejsce:

07.03.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala szkoleniowa (parter)

Śląski Oddział KIDP

Pl. Grunwaldzki 8-10, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3070


do dnia 1 marca 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x