Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatkowe i bilansowe aspekty umów (kontraktów) długoterminowych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 25 / 45
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-20
Data zakończenia: 2018-06-20
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I. Cel, zakres i najważniejsze definicje standardu.
1. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”.
2. KSR 3 a MSSF15
3. Podstawowe definicje:
- Globalny budżet przychodów,
- Globalny budżet kosztów,
- Cykl życia umowy i koszty z tym związane,
- Ceny wewnętrzne.

II. Łączenie i dzielenie umów budowlanych.

III. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.
1. Zarządzanie projektami jako podstawa szacowania stopnia zaawansowania umowy.
2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy:
- Metoda obmiaru wykonanych prac,
- Metoda kosztowa,
- Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy.
3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod.
4. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty.

IV.Przychody z umów budowlanych.
1. Definicja przychodów z umów budowlanych.
2. Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów:
- Zmiany cen,
- Zmiany zakresu umowy,
- Roszczenia,
- Premie,
- Kary umowne.
3. Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych.

V. Koszty umów budowlanych.
1. Zakres kosztów umów budowlanych.
2. Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych.

VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
1. Rodzaje umów budowlanych.
2. Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych:
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych),
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach „koszty plus”,
- Metoda zysku zerowego.
3. Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
4. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie.

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji.
1. Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym.
2. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

VIII. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych.

IX. Rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3.
1. Rachunkowość zorientowana na zarządzanie projektami.
2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z umów budowlanych.
3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celów ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.

X. Przykłady objaśniające zasady stosowania KSR 3.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Jacek Kołaczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe "Post-graduate studies in Financial Management" w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie kontroler finansowy i dyrektor administracyjny w jednej z największych w świecie grupie kapitałowej oraz współpracownik biura księgowego i doradztwa podatkowego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Fundacji Rozwoju Rachunkowości na kursach księgowych, autor prac i raportów oraz szkoleń e-learningowych z zakresu analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, strategii zarządzania, prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim.
Termin i miejsce:

20.06.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala szkoleniowa (parter)

Śląski Oddział KIDP

Pl. Grunwaldzki 8-10, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3173

do dnia 14 czerwca 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.
Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x