Szczegóły szkolenia / imprezy

Rozliczanie różnych składników wynagrodzenia na liście płac po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych na bazie najnowszych wyjaśnień pip, mrpips oraz wyroków sądów, warsztaty dla praktyków. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY. Częstochowa
Kategoria: Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 50
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-07
Data zakończenia: 2018-06-07
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I. Różne przypadki na liście płac

1. rozliczanie wynagrodzeń na liście płac za zatrudnionych cudzoziemców:

a. wykonujących pracę na podstawie zawartej umowy o pracę

b. wykonujących pracę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z przedłożonym certyfikatem rezydencji, bez certyfikatu, oświadczeniem o rezydencji

2. rozliczanie na liście płac świadczeń zwolnionych z opodatkowania a stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

a. świadczenie pieniężne dla pracownika za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych zmiany od 01 stycznia 2018 r.

b. finansowanie noclegów stanowiących przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający składkowaniu

c. dofinansowanie dla dzieci wypoczynku zorganizowanego ze środków obrotowych

zmiany od 01 stycznia 2018 r.

3. rozliczanie na liście płac świadczeń finansowanych z ZFŚS i zapomóg losowych

a. świadczenia rzeczowe dla pracowników a brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy zmiany od 01 stycznia 2018 r.

b. rozliczanie zapomóg losowych wypłacanych pracownikom, emerytom i rencistom z funduszu socjalnego i środków obrotowych zmiany od 01 stycznia 2018 r.

4. uwzględnianie kosztów uzyskania i kwoty zmniejszającej podatek na liście płac

a. dla pracownika z zastosowaniem 50% kup

b. dla pracownika wykonującego jednocześnie pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

c. przy wypłacie świadczeń ze stosunku pracy po rozwiązaniu umowy o pracę

d. przy zwrocie dla byłego pracownika nadpłaconych składek emerytalno rentowych

e. przy wypłacie świadczeń pieniężnych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych

5. rozliczanie na liście płac ryczałtów pieniężnych

a. użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych - jazdy lokalne

b. użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

II. Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę na liście płac

1. dostarczenie przez pracownika zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA po wypłacie wynagrodzenia

a. jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń chorobowych wypłaconych w następnym i kolejnych miesiącach kalendarzowych

b. zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika

korekta dokumentów ZUS – rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy

w miesiącu dokonanego zwrotu wynagrodzenia

2. po kontroli ZUS i Urzędu skarbowego

a. zapłata za pracownika / zleceniobiorcy zaległych składek ZUS

b. zwrot w ratach składek przez pracownika

c. zapłata zaległych składek za byłego pracownika i zleceniobiorcę

d. zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe

czy należy korygować PIT-4R, PIT-11? kto obciążony będzie odsetkami od zaległości podatkowych? kto winien uregulować zaległą zaliczkę na podatek?

e. nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych

III. Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz zmiana jego wysokości w tym łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim

1. rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych systemach czasu pracy na bazie wyjaśnień PIP i MRPiPS

2. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane godziny

wypłata wynagrodzenia za przestój

3. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a nadpracowane godziny

wypłata wynagrodzenia z dodatkiem

4. powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a wysokość wynagrodzenia

5. okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wysokość wynagrodzenia

na bazie najnowszego stanowiska MRPiPS

6. wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy

stanowisko MRPiPS

7. wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze

stanowisko MRPiPS z 2015 r.

8. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni

9. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba

IV. Rozliczanie na liście płac wynagrodzenia za pracę w przypadku różnych nieobecności w pracy

1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:

a. badania lekarskie

b. dni na poszukiwanie pracy

c. podnoszenie kwalifikacji zawodowych

d. opieka nad dzieckiem

e. urlopy okolicznościowe

f. karmienie dziecka piersią

2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

a. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

b. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy

3. szkolenia BHP*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.Termin i miejsce:

07.06.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna budynku OHP (obok US),

ul. Tkacka 5a, CzęstochowaWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3197


do dnia 30 maja 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x