Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany od 01 stycznia 2019 r w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców E-akta osobowe nowe formularze ZUS - Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 129 / 140
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-26
Data zakończenia: 2019-02-26
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           Program:

I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia

zmiany od 01 stycznia 2019 r.

1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy

2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

zmiany od 01 stycznia 2019 r.

na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)

2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym

3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)

4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)

5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej

2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia

3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych

4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej

2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji

3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r.

zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu

4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji

7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza

8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej

9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników

w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych

zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

1. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA

2. terminy na złożenie raportu ZUS RIA

3. dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA

4. skutki nieprzekazania raportów informacyjnych

5. nowy formularz ZUS RPA

6. obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA

7. zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia

zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019 r.

2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO

na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

a. gromadzenie danych w procesie rekrutacji

b. warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych

c. żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych

d. zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami

e. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji

f. jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia

a. obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń

 projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy

 nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych

b. obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

c. przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane

d. prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych

 akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.)

 dokumentacja wypadkowa i chorobowa

 badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)

 pakiety medyczne i inne benefity

 dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe

 przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych

pozyskanych we wcześniejszych latach

najnowsze stanowisko MRPiPS

e. przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich

f. prowadzenie list obecności w świetle RODO

g. podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa

h. podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

a. jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia

o ochronie danych osobowych

b. czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

c. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

d. stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione

e. obowiązek informacyjny


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Przemysław JeżekTermin i miejsce:

26.02.2019 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice 
ul. Mickiewicza 29 Katowice


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:


Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3514


do dnia 21 lutego 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x