Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo spółek w praktyce doradcy podatkowego. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-16
Data zakończenia: 2019-10-16
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wybrane przepisy kodeksu spółek handlowych, które mają znaczenie przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego (bez uwzględnienia tematyki przekształceń, połączeń i podziałów spółek, która jest przedmiotem odrębnego szkolenia).

W szczególności poruszone zostaną następujące zagadnienia z zakresu prawa spółek:

·         przedmiot regulacji kodeksu spółek handlowych,

·         rodzaje spółek – podobieństwa i różnice,

·         założenie spółki – elementy umowy spółki, zasady wnoszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych,

·         zasady reprezentacji spółki,

·         organy w spółkach, prokura i pełnomocnictwa,

·         dofinansowanie spółki – dopłata, podwyższenie kapitału zakładowego,

·         zasady wypłaty zysków wypracowanych przez spółkę osobową,

·         wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy,

·         zmiany w składzie wspólników spółek osobowych i kapitałowych,

·         obniżenie kapitału - umorzenie udziałów (akcji),

·         likwidacja spółki.

 

Omówione zostaną również przepisy podatkowe, które odnoszą się do poszczególnych instytucji prawa spółek (przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ordynacji podatkowej). W szczególności poruszone zostaną następujące kwestie:

·         spółka osobowa i kapitałowa jako podatnik,

·         skutki podatkowe wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych,

·         zasady opodatkowania dywidendy,

·         konsekwencje podatkowe wnoszenia i zwrotu dopłat (oprocentowanych i nieoprocentowanych),

·         konsekwencje podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego (podwyższenie kapitału związane z wnoszeniem wkładów przez wspólników oraz wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki),

·         konsekwencje podatkowe związane z umorzeniem udziałów (akcji),

·         skutki podatkowe likwidacji spółki,

·         odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki osobowej i kapitałowej,

·         skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków posiadanych w spółce osobowej,

·         skutki podatkowe zbycia udziałów (akcji),

·         nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,

·         wynagrodzenia i inne wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych a problem kosztów uzyskania przychodów. 

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Dr Jowita Pustuł

Adiunkta w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu im. M. Kopernika, doradca podatkowy i radca prawny. Świadczeniem usług doradztwa podatkowego i prawnego J. Pustuł zajmuje się od wielu lat. Obecnie prowadzi działalność doradczą w ramach firmy J. Pustuł, i Współpracownicy Doradztwo podatkowoprawne, wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jej praca doktorska poświęcona była opodatkowaniu połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej.

Poza prowadzeniem wykładów i ćwiczeń dla studentów UJ, prowadzi szkolenia dla aplikantów Izby Notarialnej w Krakowie, warsztaty z zakresu prawa podatkowego dla sędziów orzekających w sprawach upadłościowych i prokuratorów zajmujących się przestępczością gospodarczą i finansową wramach studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzac. 

Termin i miejsce:

16.10.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice
ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 

do dnia 10 października 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x