Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie odwołane!!! Pracownicze plany kapitałowe - co każdy pracodawca powinien wiedzieć? Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne, wzory. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY
Kategoria: Pracownicze Plany Kapitałowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 12 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-05-05
Data zakończenia: 2020-05-05
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia:

 

I.             Pracodawca a PPK

1.            Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia

2.            Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

3.            Osoby zatrudnione a PPK (w tym: czy członek zarządu będzie uczestnikiem PPK)

4.            Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK (w tym przykład regulaminu wyboru reprezentacji)

5.            Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK

- wpłata podstawowa

- wpłata podstawowa obniżona

- wzór wniosku o dokonywanie wpłat podstawowych obniżonych

- wpłata dodatkowa

- wzór wniosku o dokonywanie wpłat dodatkowych

- symulacje i wyliczenia

- technika i terminarz na przykładach odprowadzania wpłat

6.            Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS (moment powstania przychodu)

7.            PPK a KUP

8.            Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy

9.            Umowy PPK

- umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty, przykład

- umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot

10.          Odpowiedzialność karna pracodawcy

 

 

II. Pracownik a PPK

a)            Obligatoryjne i fakultatywne uczestnictwo w PPK

- wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

b)           Rezygnacja z dokonywania wpłat – wzór deklaracji

c)            Zasady dysponowania środkami PPK

- przed 60 rokiem życia

- po 60 roku życia

- sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami

             śmierć

             rozwód albo unieważnienie małżeństwa

             sfinansowanie wkładu własnego

             poważne zachorowanie

- sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy

d) jednoczesne uczestnictwo w kilku programach

 

III.          Środki PPK

1)            Rodzaje i wysokość wpłat

2)            Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa (zasady otrzymania)

3)            Koszty zarządzania PPK – limity, przykłady

4)            Zasady inwestowania

5)            Nadzór nad PPK

6)            Odpowiedzialność karna podmiotu zatrudniającego oraz instytucji finansowej

 

IV. PPK – uwagi ogólne

1)            cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy

2)            ewidencja PPK

3)            Portal PPK

4)            Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


 

Trener:  Anna Stokłosa 

Termin i miejsce:

05.05.2020 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4231

do dnia 30 kwietnia 2020 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html  

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

 


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x