Fundacja

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana by wspierać doradców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, bowiem w każdej wspólnocie należy pomagać tym, którzy tego potrzebują. Fundacja ma swoją siedzibę w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 130. Numer telefonu kontaktowego: 510 263 901; 32 258 10 45, e-mail: biuro@ofdp.pl. KRS: 0000414076. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana aktem notarialnym przez Doradców Podatkowych, fundatorów w dniu 21.09.2011r. Uzyskała również status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala na pozyskanie środków z 1% podatku.

Cele Fundacji:

· pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

· podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach polskich, innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, w których znajdują się największe skupiska polonijne,

· działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Obecnie Fundacja prowadzi działania:

1. Reaguję na los kolegi

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w ramach akcji „Reaguję na los kolegi”

Ta pomoc, nic nie kosztuje, wystarczy podać rękę.

Żyjemy i pracujemy w różnych - małych i dużych miejscowościach, często spotykamy się nie tylko zawodowo, ale i towarzysko. Wiemy o sobie wiele: o chorobach i innych zdarzeniach losowych.

Prosimy: okaż życzliwość, wyrozumiałość, dobrą wolę i serce. Jeżeli widzisz potrzebę udzielenia pomocy innemu doradcy zawiadom o tym fakcie Fundację, która udzieli mu wsparcia. Reaguj na los innych, tak jak my.

Bądź tą szczególną osobą, dzięki której pomoc trafi do osoby będącej w potrzebie.

Serdecznie dziękujemy za okazane do tej pory wsparcie.

2. Stale pomagam

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana aktem notarialnym przez Doradców Podatkowych, fundatorów, w dniu 21.09.2011 r. W tym roku Fundacja obchodziła 5-lecie swojej działalności. W tym czasie uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki hojności środowiska doradców podatkowych na konto Fundacji wpływają środki finansowe, które przekazywane są potrzebującym doradcom. Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą kondycję finansową Fundacji serdecznie proszę wszystkich doradców o przystąpienie do akcji „STALE POMAGAM". Dzięki stałemu zleceniu - przekazywaniu comiesięcznie małych kwot na konto Fundacji zapewniony będzie systematyczny wpływ środków finansowych. Uczyni to regularne zasilanie konta i pozwoli na planowanie akcji pomocowych, a jednocześnie nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla członków naszej korporacji. Za dobre serce wszystkim doradcom serdecznie dziękuję.

3. Historia Doradztwa Podatkowego w Polsce

Głównym celem powstania albumu „Historia Doradztwa Podatkowego” jest zebranie, zgromadzenie w publikacji dokumentacji, która jest jeszcze w posiadaniu członków naszej korporacji a powinna być przedstawiona całemu gronu doradców. Istnieje obawa, że upływ czasu może spowodować jej utratę, a co za tym idzie pozbędziemy się możliwości wiernego odtworzenia informacji jak powstał zawód, który wykonujemy. Poprzez regionalne oddziały KIDP pragnę dotrzeć do wszystkich osób, które posiadają materiały świadczące o zdarzeniach historycznych związanych z korporacją a powinny być ujęte w albumie. Po zgromadzeniu materiałów będzie potrzeba powołania grupy/komisji, której zadaniem będzie praca i nadzór nad całym projektem i tu liczę również na Państwa pomoc. Tak pozyskane materiały zostaną ułożone chronologicznie i przystąpimy do spraw formalnych a mianowicie:

opisu dokumentu, celu jego powstania, miejsca i czasu stworzenia itp.,

dopełnienia formalności przelania praw,

w przypadku zdjęć uzyskania zgody na publikację wizerunku

i innych, które okażą się konieczne do postępowania zgodnego z literą prawa. Następnym krokiem będzie zlecenie sporządzenia recenzji po to, aby album zyskał status literatury i był publikacją dającą podstawy do wykorzystania w różnym szeroko pojętym zakresie np. konkursach, pracach, egzaminach itp. Po zebraniu całego materiału zostaną one przekazanie profesjonalnej firmie, która wydała już kilka albumów o podobnym charakterze. W trakcie jego powstawania będziemy konsultować jego kształt, wygląd, prezentację. Myślę, że oprócz bezsprzecznych wartości historycznych albumu dla naszej korporacji, będzie on świadectwem tworzenia się zawodu doradcy podatkowego.

Pragnę również przekazać informację, że nasza koleżanka Pani Jadwiga Stępień z Bielska-Białej przekazała bezinteresownie naszej Fundacji swoje zbiory, które przedstawiają działania jeszcze sprzed powstania KOZ. Szukamy i kontaktujemy się

z innymi doradcami, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia zawodu doradcy podatkowego w nadziei na uzyskanie dokumentacji lub informacji, które odtworzą wierne historie tamtego okresu sprzed pierwszego Zjazdu.

Co rok będziemy prosić Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP o informacje w sprawie ważnych wydarzeń w regionie i minionego roku, aby kontynuować zapis w Kronice. Fundacja będzie prowadzić ją, aby rejestrować kolejne lata i dokumentować wydarzenia ważne dla doradców w całej Polsce.

Dziękuję za zainteresowanie i proszę Wszystkich o wsparcie.

Iwona Wojsław

Prezes Zarządu

Ogólnopolskiej Fundacji

Doradców Podatkowych

Planowane działania:

- Gala charytatywna,

- Nawiązanie współpracy z innymi Fundacjami,

- Forum OPP,

- Współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. artykułami 5, 11, 19b.

- Akcja „Antystres”.

Każdy może być wolontariuszem, aby swoją bezinteresowną pracą wspierać działania Fundacji.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.