x

Praktyki

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową w następującej kolejności:

  • w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy,
  • w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
  • w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
  • u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego – przez okres 18 miesięcy.
Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.
Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań.
Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Inne formy praktyki

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej 2 lat w:

a) urzędzie skarbowym
b) izbie skarbowej
c) urzędzie kontroli skarbowej
d) urzędzie celnym
e) izbie celnej
f) Ministerstwie Finansów
g) samorządowych służbach finansowych
h) samorządowym kolegium odwoławczym

- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

2) przez okres co najmniej 2 lat:

a) w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta,
b) jako prokurator lub sędzia
c) na stanowisku, na którym wykonywanie czynnosci z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego, lub na stanowisku uprawniającym do prowadzenia lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
d) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3) przez okres co najmniej 4 lat na stanowisku skarbnika gminy

4) przez okres co najmniej 5 lat w charakterze pracownika naukowego, dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 2 lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.
Kwestię praktyk reguluje również:

 

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x